Fix lỗi +84

Fix lỗi SMS, 3G, Mynumber, +84 iOS 5,6

Dùng iTool vào sửa file/System/Library/Frameworks/UIKit.framework/PhoneFormats/UIMobileCountryCodes.plist, tìm dòng nhà mạng của máy, sửa thành vn.
VD: Máy Mỹ thì tìm mã us thay bằng vn.
Hoặc
Sửa file /private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.AppSupport.plist:
<key>CPActiveCountryCode</key>
<string>vn</string>
<key>CPHomeCountryCode</key>
<string>vn</string>
<key>CPNetworkCountryCode</key>
<string>vn</string>

Bình Luận

Loading Facebook Comments ...